top of page

Pangontra sa Nakahahawang Sakit para sa Simbahang Katoliko at mga Mananampalataya

聖母子像.jpg

Ang paggawa sa mga pangontra sa nakahahawang sakit na ipinapakilala dito ay mahalagang pagkilos para sa pansariling kalusugan, pagpigil sa pagkalat ng sakit, at proteksyon sa mga taong nasa paligid.

Bawat simbahang Katoliko ay inatasang gumawa ng mga hakbang pangontra sa nakahahawang sakit batay sa "Mga Alituntunin para sa Pagharap sa mga Nakahahawang sakit sa mga Simbahang Katoliko sa Japan https://www.cbcj.catholic.jp/2020/11/09/21446/"  Lalo na sa Tokyo parish, hindi makapapasok sa misa ng mga simbahan maliban sa iyong kinakaanibang simbahan.   Sundin ang mga tagubilin ng iyong kinakaanibang simbahan.

 

Bukod doon, ang dokumentong ito ay nakasulat sa iba’t-ibang wika patungkol sa mga dapat pagtuunan ng pansin kapag pumupunta sa simbahan.

May poster din na ginawa tungkol dito, kaya i-download at gamitin ito.

日本語.png
英語.png
スペイン語.png
中国語.png
Tagalog.png
フランス語.png
ポルトガル語.png
インドネシア語.png
韓国語.png
ベトナム語.png
ネパール語.png
ipgtgp.jpg
ipgtg.jpg
 • Sukatin ang lagnat bago pumunta ng simbahan. Kung may lagnat na 37.5 ° C pataas, pigilan ang paglabas.

 • Ang mga taong may mga sintomas gaya ng lagnat, ubo, o hirap sa paghinga ay magdasal na lamang sa bahay.

 • Ang mga may edad na, may kondisyong pangkalusugan o hindi maganda ang pakiramdam ay magdasal na lamang sa bahay. Ang bawat parokyano ay pinapakiusapang magpasya nang mabuti.

 • Ang online na misa (live streaming) ay gamitin din.

 • May disinfectant solution sa entrance ng simbahan, kaya mag-disinfect ng mga kamay kapag pumapasok.

 • Kapag lumalabas ay tiyaking magsuot ng facemask, madalas na maghugas ng mga kamay at mag-disinfect ng mga ito. Ugaliing maghugas ng mga kamay at magmumog pag-uwi sa bahay. Takpan ang ilong kapag nakasuot ng mask. Kapag hindi nakatakip ang ilong, tila na ring hindi nagsuot ng mask.

 • Buksan ang mga bintana at padaluyin ang hangin nang higit isang beses bawat oras.

 • Ang bilang ng mga tao ay lilimitahan at ang mga misa ay gaganapin nang hiwa-hiwalay at maraming beses upang mapanatili ang distansya na hindi bababa sa 1 metro, hangga’t maaari ay 2 metro, mula sa isa’t-isa sa loob ng sambahan. I-check nang mabuti ang mga anunsyo mula sa simbahan.

体温.png
オンライン配信.jpg
手洗い2.png
鼻出しマスク禁止.png
ソーシャルディスタンスマスク.jpg
1995425.png
185504.png
うがい1.png
消毒3.png
換気1.png
109999.jpg

Sa Simbahan

213104.png

Sa Misa

歌禁止2.png
消毒2.png
聖体拝領間隔.png
 • Awit ng pagsamba

Pigilan ang pag-awit ng sabay-sabay sa mga misa at pagpupulong.

 

 • Holy Communion

disinfect nang mabuti ang mga kamay bago at pagkatapos ng Holy Communion.

Habang naghihintay sa Holy Communion, magsuot ng facemask at pumila sa layong hindi bababa sa 1 metro.

 

 • Candle Service

Habang isinasagawa ang Candle Service, i-disinfect ang mga kamay bago at pagkatapos nito.

 

 • Mga Iba pa

Bilang paghahanda kung sakaling may nag-positibo sa nakahahawang sakit, inaalam ng simbahan ang impormasyon ng mga parokyano. Ang lahat ay pinapakiusapang makipagtulungan dahil magbibigay ng impormasyon sa community health center ang simbahan kung kinakailangan. Inatasan ang simbahan na mag-ingat mabuti sa pangangasiwa ng mga personal na impormasyon at idispatya ito pagkatapos ng ilang araw.

 

Pagkatapos ng misa, iuwi ang mga ginamit na print outs.

ハグ禁止.png
185513.png

Sundin ang mga tagubilin ng simbahan para sa Sacrament of Confession. Ang mga mananampalataya ay dapat magsuot ng facemask. Magkaroon ng kamalayan sa pagkahawa mula sa droplets.

キリスト生誕.jpg

   Pakikipag-Fellowship

 • Iwasan ang pisikal na kontak sa mga kasamahan sa simbahan. (Pag-halik, pagyakap, pakikipag-kamay)

 • Ang iba pang mga pagpupulong, pagkikita, pagtitipon, pag-aaral, at iba pa ay naatasang kanselahin o gawing online na muna sa ngayon.

 • Pigilan ang pagkain nang sama-sama.

ハグ禁止.png

Sacrament of Confession

Ang paglikha ng dokumentong ito ay pinangasiwaan ng isang doktor na dalubhasa sa mga nakahahawang sakit.

138003.png

Layanan konsultasi untuk warga asing yang mengalami masalah

Layanan konsultasi ini memperkenalkan tentang pemerintah, bukan kegiatan gereja.

502111.png

Portal Site ng Suporta sa Pamumuhay ng mga Dayuhan

Nakasulat sa maraming wika ang impormasyon kaugnay sa pamumuhay at impormasyon kaugnay sa bagong coronavirus na inilabas mula sa Ministry of Health, Labour and Welfare.

       

   http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html

Mga Tanggapan kung saan Maaaring Magkonsulta kaugnay sa Bagong Coronavirus sa Maraming Wika

 

Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents (TOCOS) | Tokyo Metropolitan Government Bureau of Citizens and Cultural Affairs


  https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000001451.html

 

Tanggapan ng Konsultasyon sa Telepono ng Ministry of Health, Labour and Welfare (call center)


   0120-565653

  

  

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15161.html

  

   English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Vietnamese, Thai

  

            English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish : 9:00~21:00
   Thai: 9:00~18:00
   Vietnamese: 10:00~19:00

 

AMDA Medical Information Center

Medikal na konsultasyon sa telepono / Medikal na pagsasalin sa telepono  

          03-6233-9266

          https://www.amdamedicalcenter.com/

 

 

          English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Tagalog, Vietnamese, Thai

                             Mangyaring magtanong tungkol sa oras ng pagtugon sa bawat wika.

          Araw na maaaring magkonsulta:  Lunes - Biyernes 10:00~16:00      ※Hindi kasama ang mga holiday, at Disyembre 29 - Enero 3.

 

Telepono para sa Konsultasyon ng mga Dayuhang Manggagawa (Ministry of Health, Labour and Welfare)

         https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

 

 

           English, Chinese, Portuguese, Spanish, Tagalog, Vietnamese, Myanmarese, Nepali, Korean, Thai, Indonesian, Khmer, Mongolian

Information Center ng Immigration Services Agency of Japan (Konsultasyon kaugnay sa residence status o visa)

  

  http://www.immi-moj.go.jp/info/

365日オープンアイコン.png
Webアイコン.png
電話2.png
Webアイコン.png
世界の言葉.png
時計.png
世界の言葉.png
Webアイコン.png
Webアイコン.png
電話2.png
Webアイコン.png
世界の言葉.png
時計.png
体温.png
オンライン配信.jpg
手洗い2.png
鼻出しマスク禁止.png
ソーシャルディスタンスマスク.jpg
1995425.png
185504.png
うがい1.png
消毒3.png
換気1.png
体温.png
オンライン配信.jpg
手洗い2.png
鼻出しマスク禁止.png
ソーシャルディスタンスマスク.jpg
1995425.png
185504.png
うがい1.png
消毒3.png
換気1.png
体温.png
オンライン配信.jpg
手洗い2.png
鼻出しマスク禁止.png
ソーシャルディスタンスマスク.jpg
1995425.png
185504.png
うがい1.png
消毒3.png
換気1.png
体温.png
オンライン配信.jpg
手洗い2.png
鼻出しマスク禁止.png
ソーシャルディスタンスマスク.jpg
1995425.png
185504.png
うがい1.png
消毒3.png
換気1.png
bottom of page